PODMÍNKY ČLENSTVÍ 2016/2017

Taneční studio B-Fresh zajišťuje svým členům vzdělávání v oblasti Street Dance, zajišťuje kvalitní tréninkové podmínky, čisté tréninkové prostředí i zázemí, pořádá vzdělávací workshopy a semináře, organizuje besídky pro rodiče, zodpovídá za vzdělané a pedagogicky proškolené lektory, zajišťuje chod recepce studia, celoročně organizuje účast členů B-Fresh na tanečních soutěžích a tanečních táborech pořádaných jinými organizacemi, zajišťuje propagaci a reklamu tanečního studia, zprostředkovává svým členům nejnovější světové trendy v oblasti Street Dance kultury, zodpovídá za členy v době výuky a ručí za to, že lektoři budou na výuce včas, případně bude zajištěn suplující.

ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD:

 • Každý člen TS B-Fresh je povinen mít na recepci odevzdaný evidenční list s platnými aktuálními informacemi a doložen doklad o platbě členských příspěvků s uvedeným variabilním symbolem.
 • Organizátor může přijmout pouze tolik členů, aby jejich počet nenarušil kvalitu výuky. Při naplnění složky organizátor může zájemce z kapacitních důvodů odmítnout.
 • Organizátor zodpovídá za členy pouze v době výuky.
 • Rodiče mají vstup pouze na úvodní lekci. V průběhu výuky čekají na své děti mimo prostory studia a děti si vyzvedávají výhradně ve vstupní hale nebo před budovou studia. Rodiče nejmenších dětí pomáhají s převlékáním, před výukou předají děti lektorům před sálem a po lekci si děti před sálem opět vyzvednou.
 • Všichni členové TS B-Fresh jsou povinni chodit na tréninky včas.
 • V případě neúčasti prosíme vždy PŘED LEKCÍ zaslat trenérovi SMS.
 • Pro všechny složky PROFI a ADVANCED platí, že maximální povolená absence za pololetí je 20%.
 • Pro všechny složky PROFI a ADVANCED platí, že pokud je tanečník zařazen ve výběrové formaci či choreografii, je povinný dodržovat docházku na všech trénincích, i mimořádných a je nutno počítat s termíny soutěží, kde se tato choreografie bude prezentovat! Neúčast na důležitých trénincích před soutěžemi je důvodem pro vyřazení tanečníka ze soutěžní formace. (Konzultujte své termíny dříve, než si zaplatíte školní pobyty v cizině, lyžařské kurzy, ŠVP apod.)
 • V případě, že bude tanečník 3x nepřítomen bez omluvy, považujeme členství za ukončené bez nároku na vrácení financí.
 • Všichni členové chodí na tréninky v čisté sportovní obuvi s nebarvící podrážkou, pohodlném oblečení a s sebou mají vždy lahev s pitím. Dívky mají sepnuté a upravené vlasy.
 • Každý úraz, který si tanečník během tréninku způsobí, je nutné neprodleně oznámit trenérovi. Hlášení o úrazech jsou akceptovatelná do 24 hodin od tréninku, kdy je nutné je zaevidovat do knihy úrazů na recepci.
 • Není-li trenérem včas sděleno jinak, v průběhu všech školních prázdnin a v době státních svátků se tréninky nekonají.
 • Organizátor může zrušit tréninky v období zdravotní epidemie nebo z vážných technických důvodů (např. poruchy přívodu energie, opravy atd.)
 • Členové studia dostávají všechny důležité informace výhradně písemně formou zpravodajů. Tyto zpravodaje pak předkládají trenérovi podepsané od svých rodičů nebo zákonných zástupců, aby měl organizátor zpětnou vazbu, že rodiče informace obdrželi. Je také možné poslat SMS potvrzení.
 • Taneční studio má internetové stránky www.b-fresh.cz a zde v sekci aktuality jsou vždy všechny aktuální informace, změny tréninků, časy mimořádných tréninků, termíny soutěží, akcí atd.
 • Parkování na protilehlém parkovišti je možné pouze v případě, že rodič dítě během 5 minut předá/vyzvedne. Parkování delší než 5 minut není možné, parkoviště je soukromým pozemkem a je určeno pouze jeho smluvním nájemcům a návštěvníkům restaurace.
 • Podpisem evidenčního listu člena dává zákonný zástupce člena souhlas s pořizováním foto a video dokumentace sloužící k propagaci Tanečního studia B-Fresh.

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

 • Členské příspěvky jsou splatné do 20.září a 20.ledna.
 • Úhradu členských příspěvků je možné provést bankovním převodem nebo vkladem na účet Tanečního studia 2269170001/5500, Raiffeisenbank, a.s., variabilní symbol: rodné číslo člena, nebo datum narození ve formátu ddmmrr + do poznámky pro příjemce platby uvádějte jméno člena.
 • Noví členové mají možnost vyzkoušet první dvě lekce ZDARMA a poté až uhradit členské příspěvky. Pokud po vyčerpání dvou zkušebních lekcí zdarma dojde k úhradě členských příspěvků a v následujícím období tanečník přeruší docházku (platí i pro kurzy nejmenších dětí), kurzovné se nevrací.
 • Nastoupí - li tanečník až v průběhu školního roku, cena členských příspěvků se úměrně snižuje.
 • Noví členové platí členské příspěvky do dvou týdnů od registrace.
 • Při členství sourozenců lze uplatnit slevu 10% pro toho z nich, který hradí nižší částku.
 • Pro členy kurzů Family Fresh Profi platí, že mají - li ve složkách ADVANCED nebo PROFI dítě, uplatňují slevu 10% z ceny pololetních členských příspěvků FF Profi.
 • Návštěvníci open classů a jednorázových tanečních lekcí platí lekci ihned po příchodu do studia, před začátkem lekce.
 • V případě nedodržení platebních podmínek nebude tanečník vpuštěn na trénink.

MIMOŘÁDNÉ DALŠÍ VÝDAJE:

 • Na Vánoční B-Fresh Christmas Show si rodiče a diváci kupují vstupenky.
 • Na Vánoční B-Fresh Christmas Show se dětem pořizují taneční kostýmy, většinou se jedná o trička nebo mikiny, cena do 300,-Kč.
 • Pro tanečníky od 6 ti let organizujeme v létě taneční soustředění. Cena cca 5000,-Kč.
 • Pro členy složek, jejichž členové se budou účastnit soutěží platí také následující body:
  • Jedná-li se o soutěž pod organizací CDO, musí mít tanečník vyřízenou/prodlouženou soutěžní licenci (300,-Kč).
  • Na taneční soutěže si pořizujeme kostýmy, na každé soutěži se pořádající organizaci platí startovné a tanečník si případně hradí také dopravu na soutěž
  • Mimořádné tréninky a soustředění nad rámec běžných tréninků dané složky, které proběhne v prostorách B-Fresh studia, bude dodatečně vyúčtováno na základě skutečně odtrénovaných hodin.

STORNO PODMÍNKY:

 • Tanečníkovi nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků při překážkách vzniklých z jeho strany, které brání řádné docházce.
 • Tanečníkovi nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků při ukončení členství z důvodu porušení členských podmínek.
 • Členské příspěvky budou vráceny v případě dlouhodobé nemoci potvrzené lékařem (tzn. více než 1 měsíc) se storno poplatkem z vratné částky 20%.

OCHRANA OSOBNÍHO MAJETKU:

 • Každý člen má možnost si na recepci požádat o klíček od skříňky v šatně a zodpovídá si za všechny své cennosti, finance a další cenné osobní věci uložené mimo zamčenou skříňku.
 • Organizátor zodpovídá za tyto věci pouze v případě, že byly svěřeny do úschovy jemu samotnému.
 • V případě, že se pořadatel dozví o protiprávním jednání formou krádeže v prostorách studia, bude tuto skutečnost obratem hlásit příslušným bezpečnostním orgánům.